Prehospital luftvägshantering, anestesi och analgesi

En av de mest centrala uppgifterna för en läkarbemannad prehospital förstärkningsenhet är att säkra en fri luftväg och adekvat ventilation. Vanligen görs detta genom prehospital intubation av patienter med t.ex. sänkt medvetande, hjärtstillestånd eller främmande kropp i luftvägarna.
Prehospital anestesi och intubation bör ske med sjukhuskvalité. Den prehospitala miljön medför emellertid särskilda utmaningar som försvårar luftvägshanteringen.
Under föreläsningen går vi igenom när, var och hur prehospital anestesi/intubation ska genomföras. Även praktiska luftvägstips, prehospital strategi vid svår luftväg samt sövningsläkemedel och relaxantia kommer att diskuteras.
 
Rekommenderad litteratur är engelska riktlinjer om Prehospital anestesi   
samt skandinaviska riktlinjer om prehospital luftvägshatering 

Varmt välkomna.
Mikael Gellerfors