LPA i Skandinavien

Kapitlet syftar till att ge en översikt över olika läkarbemannade prehospitala akutsjukvårdstjänster som finns i Skandinavien. Översikten behandlar den typ av verksamhet som är dimensionerad för att behandla svårt sjuka och skadade patienter och är indelad på de olika skandinaviska länderna.
Till vänster finns länkar till en närmare presentation av de olika organisationerna med läkarbemannad prehospital akutsjukvård i Sverige. Dessa är ännu inte aktiva men så småningom hoppas vi kunna lägga in fakta om verksamheterna, aktuella nyheter och eventuella länkar till verksamheternas egna hemsidor

Sverige

Sjukvårdhuvudmännen i Sverige driver för närvarande nio ambulanshelikopterbaser. De nio i Sverige är placerade i Gällivare, Lycksele, Östersund, Uppsala, Mora, Karlstad, Stockholm, Göteborg och Visby.

Det finns en ambulansflygorganisation som uteslutande används för sekundärtransporter, flygplanen är baserade i Umeå, Stockholm och i Göteborg.

Det finns också två akutbilar i drift med den ena stationerad i Stockholm och den andra i Göteborg. Tidigare har det funnits fyra akutbilar i Skåne men dessa är nedlagda sedan några år.
Slutligen opererar Sjöfartsverket fem räddningshelikoptrar som bland annat utför medicinska evakueringsuppdrag från båtar.

Omfattningen av läkarbemanningen varierar stort mellan de olika tjänsterna där Göteborg och Uppsala framstår som de med mest aktivt och kontinuerligt läkardeltagande, bägge tjänsterna har dygnet runt beredskap på plats av anestesiolog. Göteborg har sannolikt den största uppdragsmängden i landet och utför både primäruppdrag och sekundäruppdrag medan Uppsalahelikoptern är specialiserad på sekundäruppdrag.
På ambulanshelikopetrarna i Göteborg, Mora och Karlstad  finns anesteiolog och specialistsjuksköterska i beredskap på basen med kort anspänningstid dygnet runt. Även på akutbilen i Stockholm finns anestesiolog i tjänst dygnet runt. Dagtid finns i Stockholm dessutom två akutbilar bemannade med akutläkare.

Gällivare och Lycksele har också bägge anestesiläkarbemanning dygnet runt men beredskapen upprätthålls dagtid på sjukhus och utanför kontorstid har läkaren jour i hemmet, detta leder förstås till längre anspänningstider.

I Östersund tar man i ökande omfattning med anestesiläkare vid behov. 
I Visby har man en liknande lösning där läkaren tas med vid behov, uppdragsmängden där utgörs till största delen av sekundärtransporter till fastlandet.

Akutbilen i Göteborg har anestesiolog i beredskap på plats delar av dygnet. 

Försvarsmaktens ambulanshelikoptrar (som bland annat varit operativa under tre år i Afghanistan) är bemannade med anestesiolog och specialsitkompetent sjuksköterska Beredskapstiderna är under fredstid förstås längre men vårdkvalitetten är väl i nivå med de civila enheterna.

Norge

Den läkarbemannade prehospitala verksamheten i Norge präglas av stor grad av standardisering. Motsvarigheten till ambulanshelikopter och akutbilsverksamheten i Sverige kallas i Norge för Statens luftambulansesystem. I detta rikstäckande system bemannar anestesiologer ambulanshelikoptrar, akutbilar och på vissa typer av uppdrag också ambulansflyg.

Verksamheten utgår från 20 stycken olika baser. Flygoperativt så finns det en civil del med två olika civila flygoperatörer och en militär del där räddningshelikopterskvadronens helikoptrar också fungerar som ambulanshelikoptrar. Medicinsk utrustning och kompetenskrav på personalen är standardiserad och identisk på alla baser.

I Norge finns det en privat aktör, Norsk Luftambulanse AS som länge varit drivande i medicinska frågor inom läkarbemannad prehospital akutsjukvård, Företaget har också bemannat många av baserna med anestesiläkare. Numera har de olika hälsoföretagen till största delen tagit över denna bemanning själva och det faller på anestesiklinikerna på olika sjukhus att bemanna jourlinjerna på närliggande ambulanshelikopter och ambulansflygbaser med anestesiläkare.

 

Danmark

Text under utveckling.