Målgrupp

ST läkare och specialister inom anestesi och intensivvård.

ST läkare och specialister inom akutsjukvård.

Utländska deltagare välkomna (undervisningen sker på skandinaviska språk).

Förkunskapskrav

Kursen är intensiv och det är ett stort pensum som skall täckas på kort tid. För full behållning så förutsätter kursen förkunskaper motsvarande tjänstgöring på anestesiklinik 6-12 månader. Vidare så förutsätts patofysiologi, intrahospital diagnostik och behandling av de vanligaste akuta medicinska och kirurgiska tillstånden vara kända.

 

Målsättning

Kursen behandlar dels prehospital intensivvård (på engelska PHCC Prehospital critical care). Kraven på denna intensivvård är numera desamma som på intensivvård på sjukhus.
Kursen behandlar dessutom vanliga och viktiga tillstånd inom prehospital akutsjukvård. Denna del av vården bjuder på utmaningar inom differentialdiagnostik och kunskap om rätt vård. Även för dessa patienter är kvalitetskraven desamma som på sjukhus.

Kursen avser ge en förståelse för svårigheter och framgångsstrategier vid omhändertagandet av dessa patienter i en prehospital miljö. En sådan förståelse förutsätter kunskap inom både medicinska och icke medicinska områden.

Kursen skall ge deltagarna reella förutsättningar att utveckla sin kompetens vidare för att som specialistkompetenta läkare kunna erbjuda läkarbemannad prehospital intensivvård och akutsjukvård av god kvalitet och i linje med den forskning, de behandlingsriktlinjer och den vedertagna praxis som finns.
Kursen skall dessutom ge deltagarna förutsättningar att på sjukhus i situationer med yttre svårigheter (larm på akutmottagning och vårdavdelningar) kunna bedriva intensivvård av samma kvalitet som på intensivvårdsavdelningar)
 

Kursen "Prehospital akutsjukvård för anestesiläkare" syftar till att uppfylla utbildningsmålen i delmål 9 och10. På grund av ämnets karaktär och undervisningens form förmedlas också kunskaper som delvis täcker delmålen 2,3,4,5,6 och18

För akutläkare täcker kursen
delmålen 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,16,17 enligt 2008 års förordning
delmålen c1,6,8,9,10 enligt 2015 års förordning (ie basspecialitet)

Delmål 10 i SFAIs utbildningsbok beskriver de kunskapskrav som ställs avseende prehospital sjukvård på en anestesiolog. Kursdeltagarna skall efter genomgången kurs uppfylla de teoretiska delarna beskrivna i delmål 10.

  

Detta innebär att kursdeltagarna efter godkänd kurs skall kunna principerna för:

Omhändertagande av skadad/sjuk patient på skade/sjukdomsplats.

 • Undersökning och bedömning av patientens vitalfunktioner i avsaknad av diagnostisk utrustning.
 • Understödja sviktande vitalfunktioner utan avancerad medicinteknisk utrustning.
 • Prehospitala synpunkter på diagnostik av vanliga tillstånd.
 • Säkert och effektivt skadeplatsarbete.
 • Samarbete på skadeplats.

Transport av patient med sviktande vitalfunktioner.

 • Planering och genomföring av mark- och lufttransport av patient med sviktande vitala funktioner.
 • Fördelar och begränsningar med medicinteknisk utrustning.
 • Hur miljöfaktorer påverkar patienten.

Katastrofmedicin

 • Lokal och regional katastrofberedskap, dess organisation och uppgifter.
 • Katastrofmedicinska principer för bedömning och handläggning.
 • Internationella katastroforganisationer.

CRM/NTS

 • På grund av ämnets karaktär behandlas således också ämnen som återfinns inom delmål 9. Målsättningen med kursen innefattar att delge eleven orienterande kunskaper om dessa ämnen. Kursdeltagarna skall ges möjlighet att reflektera över och förstå betydelsen inom prehospital akutsjukvård av de kunskapsmål som återfinns inom delmål 9.

Kursdeltagarna skall vidare ha fått grundläggande färdighetsträning i basala prehospitala sjukvårdsmoment.

I undervisningen läggs stor vikt på praktiskt användbar kunskap.

 

Examination

Godkänd kurs erhålls genom aktivt deltagande i alla moment under kursen

Tillbaka till KURS/HEM

NÄSTA KURS
2018

v21
21-25/5