LPA i Skandinavien

Kapitlet syftar till att ge en översikt över olika läkarbemannade prehospitala akutsjukvårdstjänster som finns i Skandinavien. Översikten behandlar den typ av verksamhet som är dimensionerad för att behandla svårt sjuka och skadade patienter och är indelad på de olika skandinaviska länderna.
Till vänster finns länkar till en närmare presentation av de olika organisationerna med läkarbemannad prehospital akutsjukvård i Sverige. Dessa är ännu inte aktiva men så småningom hoppas vi kunna lägga in fakta om verksamheterna, aktuella nyheter och eventuella länkar till verksamheternas egna hemsidor

Sverige

Sjukvårdhuvudmännen i Sverige driver för närvarande sju ambulanshelikopterbaser och en åttonde ambulanshelikopter drivs av försvarsmakten i Afghanistan sedan 2010. De sju i Sverige är placerade i Gällivare, Lycksele, Östersund, Uppsala, Stockholm, Göteborg och Visby.

Det finns en ambulansflygorganisation som uteslutande används för sekundärtransporter, flygplanen är baserade i Umeå, Stockholm och i Göteborg.

Det finns också två akutbilar i drift med den ena stationerad i Stockholm och den andra i Göteborg. Tidigare har det funnits fyra akutbilar i Skåne men dessa är nedlagda sedan några år.
Slutligen opererar Sjöfartsverket fem räddningshelikoptrar som bland annat utför medicinska evakueringsuppdrag från båtar.

Omfattningen av läkarbemanningen varierar stort mellan de olika tjänsterna där Göteborg och Uppsala framstår som de med mest aktivt och kontinuerligt läkardeltagande, bägge tjänsterna har dygnet runt beredskap på plats av anestesiolog. Göteborg har sannolikt den största uppdragsmängden i landet och utför både primäruppdrag och sekundäruppdrag medan Uppsalahelikoptern är specialiserad på sekundäruppdrag.

Gällivare och Lycksele har också bägge anestesiläkarbemanning dygnet runt men beredskapen upprätthålls dagtid på sjukhus och utanför kontorstid har läkaren jour i hemmet, detta leder förstås till längre anspänningstider.

I Östersund tar man med läkare vid behov. 
I Visby har man en liknande lösning där läkaren tas med vid behov, uppdragsmängden där utgörs till största delen av sekundärtransporter till fastlandet.

Akutbilarna i Stockholm och Göteborg har anestesiolog i beredskap på plats delar av dygnet. I Stockholm har man valt en lösning med en ren akutbil medan man i Göteborg valt att transportera läkaren i en vanlig ambulans. Kritik har riktats mot valet av att använda en vanlig ambulans då det förekommer att denna "läkarambulans" ensam larmas ut till mindre allvarligt sjuka patienter. Detta binder upp läkarresursen som då kan förhindras att delta i mer allvarliga larm.

Ambulanshelikoptern i Afghanistan står till den internationella styrkan ISAFs förfogande och är bemannad med anestesiolog på plats dygnet runt. Man har hittills utfört mest sekundärtransporter. 2013 byter man helikoptermodell och det är också möjligt att verksamheten då kommer att fokusera mer på primäruppdrag direkt från skadeplats.

 

Norge

Den läkarbemannade prehospitala verksamheten i Norge präglas av stor grad av standardisering. Motsvarigheten till ambulanshelikopter och akutbilsverksamheten i Sverige kallas i Norge för Statens luftambulansesystem. I detta rikstäckande system bemannar anestesiologer ambulanshelikoptrar, akutbilar och på vissa typer av uppdrag också ambulansflyg.

Verksamheten utgår från 20 stycken olika baser. Flygoperativt så finns det en civil del med två olika civila flygoperatörer och en militär del där räddningshelikopterskvadronens helikoptrar också fungerar som ambulanshelikoptrar. Medicinsk utrustning och kompetenskrav på personalen är standardiserad och identisk på alla baser.

I Norge finns det en privat aktör, Norsk Luftambulanse AS som länge varit drivande i medicinska frågor inom läkarbemannad prehospital akutsjukvård, Företaget har också bemannat många av baserna med anestesiläkare. Numera har de olika hälsoföretagen till största delen tagit över denna bemanning själva och det faller på anestesiklinikerna på olika sjukhus att bemanna jourlinjerna på närliggande ambulanshelikopter och ambulansflygbaser med anestesiläkare.

 

Danmark

Text under utveckling.