Bakgrund 2018

Läkare finns i varierande grad representerade inom prehospital akutsjukvård i de flesta länder i västvärlden.

I Skandinavien är det övervägande anestesiläkare som arbetar inom läkarbemannad prehospital intensivvård och prehospital akutsjukvård.

Hälsovinster med läkardeltagande i prehospital sjukvård är påvisade.

I Sverige har historiskt läkardeltagandet inom denna del av sjukvården varit litet. Länge begränsades detta huvudsakligen till administrativt aktiva ambulansöverläkare som i mycket liten eller ingen grad själva arbetade aktivt prehospitalt.

Flera sjukhus har också historiskt haft så kallade sjukvårdsgrupper eller "läkarlag" som ryckt ut vid speciellt svåra olyckor.

På flera platser i landet har det också funnits prehospitala specialenheter; Akutbilar, ambulanshelikoptrar och ambulansflyg, där läkare deltagit. Dessa enheter bemannas av anestesiläkare.
 

Som exempel på utvecklingen i våra grannländer kan man konstatera att organiserade former av aktivt prehospitalt anestesiläkardeltagande i Norge tog sin början i slutet av 1970-talet. Man har där också haft en stark utveckling där dagens "Statens luftambulansesystem" står som ett mycket gott exempel på aktivt prehospitalt läkardeltagande.

Man besitter i Norge idag en mycket hög klinisk kompetens inom läkarbemannad prehospital akutsjukvård. Man uppvisar också en hög grad av både kvalitetssäkring, standardisering och FoU aktivitet inom området.

Pådriven av internationell utveckling och I takt med att kvalitetskraven på prehospital akutsjukvård ökat har också behovet av och intresset för aktivt läkardeltagande inom prehospital akutsjukvård ökat i Sverige Det senaste exemplet på detta är Socialstyrelsens traumautredning 2015 och också rapporten från den expertgrupp man använt. På flera platser ses numera också väl fungerande läkarbemannade prehospitala enheter.

Kraven på den prehospitala intensivvård som bedrivs idag är dock höga. Insikten om att kvalitetskraven på den "goda vård" som bedrivs där är desamma som på sjukhusvården sprider sig. Detta medför mycket större utmaningar. För att ha möjlighet att uppfylla dessa krav krävs betydligt mer fortbildning och miljöspecifik träning för personal som deltar i verksamheten.
 

Med ett ökat fokus i Sverige på prehospital akutsjukvård och intensivvård är det förstås viktigt att det finns anestesiläkare med en reell kompetens inom prehospital akutsjukvård.

Det blir således också viktigt att inom landet erbjuda utbildningsmöjligheter inom specialiteten.

I SFAIs nya utbildningsbok för ST läkare ingår till yttermera visso delmål 10 som explicit beskriver kunskapskrav inom prehospital sjukvård.

Kursen "Prehospital akutsjukvård för anestesiläkare" är konstruerad för att möta dessa behov och krav.

En utmaning när sådan utbildning skall erbjudas är att finna kompetenta föreläsare och utbildare.

Kursen har eftersträvat att utnyttja föreläsare med bred prehospital kompetens, företrädesvis från flera prehospitala tjänster och gärna också från olika länder.

Genomgående har samtliga föreläsare på denna kurs omfattande egen prehospital erfarenhet inom de områden de föreläser.

Samarbete med de prehospitala miljöerna i andra skandinaviska länder har skett och flera utländska föreläsare deltar.

loading...

NÄSTA KURS
2018

v21
24-28/4

Tillbaka till KURS/HEM